» » آقای سید مهدی حیدرآبادی

آقای سید مهدی حیدرآبادی

سید مهدی حیدرآبادی
دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد مدیریت هتلداری و توریسم از کشور سوئد 

سوابق دانشگاهی
1) مدرس  دانشگاه تهران رشته مدیریت دولتی درس زبان تخصصی 4
2) مدرس  دانشگاه تهران رشته مدیریت  توریسم 
3) مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی آران و بیدگل رشته مدیریت جهانگردی
4) مدرس دانشگاه پیام نورقم رشته مدیریت جهانگردی
5) مدرس دانشگاه پیام نورقم رشته مدیریت جهانگردی درس فنون راهنمای تور
6) مدرس دانشگاه پیام نورقم رشته مدیریت جهانگردی درس سیاست های تطبیقی گردشگری
7) مدرس دانشگاه پیام نورقم رشته مدیریت جهانگردی درس آداب سفر در اسلام
8) مدرس دانشگاه پیام نورقم رشته مدیریت جهانگردی درس شناخت صنعت گردشگری
9) مدرس دانشگاه پیام نورقم رشته مدیریت جهانگردی درس برنامه ریزی گشتها 
10) مدرس دانشگاه پیام نورقم رشته مدیریت جهانگردی درس آشنایی با موزه ها 
11) مدرس دانشگاه پیام نورقم رشته مدیریت جهانگردی درس اوقات فراغت 
12) مدرس دانشگاه پیام نورقم رشته مدیریت جهانگردی درس مدیریت بازاریابی و تبلیغات
13) استاد راهنمای بیش از 10 پایان نامه دانشجویی دانشگاه پیام نورقم رشته مدیریت جهانگردی 
14) مدرس دانشگاه معصومیه  مدرس زبان انگلیسی
15) مدرس دانشگاه پیام نور کاشان رشته مدیریت جهانگردی درس زبان تخصصی
16) مدرس دروس تخصصی (تشریفات، گردشگری و زبان تخصصی مرکز علمی و کاربردی شهید محلاتی  30 واحد)
17) مدرس مرکز آموزش علمی و کاربردی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری درس اصول  هتلداری
18) مدرس مرکز آموزش علمی و کاربردی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری درس شناخت صنعت گردشگری
19) مدرس مرکز آموزش علمی و کاربردی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری درس لاندری هتل
20) مدرس مرکز آموزش علمی و کاربردی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری درس اصول تشریفات و پذیرایی
21) مدرس مرکز آموزش علمی و کاربردی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری درس آشپزی حرفه ای هتلداری
22) مدرس مرکز آموزش علمی و کاربردی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری درس قنادی حرفه ای هتلداری
23) مدرس مرکز آموزش علمی و کاربردی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری درس گفت و شنود1 انگلیسی
24) مدرس مرکز آموزش علمی و کاربردی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری درس گفت و شنود2 انگلیسی
25) مدرس مرکز آموزش علمی و کاربردی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری درس شناخت صنعت گردشگری
26) مدیر گروه رشته های جهانگردی و هتلداری مرکز آموزش عالی علمی و کاربردی میراث فرهنگی 
27) مدرس مرکز آموزش  عالی علمی و کاربردی سازمان حج و زیارت استان قم درس امور پذیرایی 
28) مدرس دروس جهانگردی دانشگاه علمی و کاربردی آران بیدگل 
29) مدرس دانشگاه علمی و کاربردی فرهنگ و هنر استان قم درس مدیریت  مراسم و تجمعات
30) مدرس دانشگاه علمی و کاربردی فرهنگ و هنر استان قم درس میراث فرهنگی
31) مدرس دانشگاه علمی و کاربردی فرهنگ و هنر استان قم درس گردشگری
32) مدرس دروس جهانگردی دانشگاه علمی و کاربردی جهاد کشاورزی استان قم و..
33) مدرس دانشگاه علمی و کاربردی فرهنگ و هنر استان قم درس زبا ن تخصصی
34) مدرس دانشگاه علمی و کاربردی فرهنگ و هنر استان قم درس مدیریت  گردشگری
35) مدرس دانشگاه علمی و کاربردی فرهنگ و هنر استان قم درس  تشریفات
36) مدرس دانشگاه پیام نورقم رشته مدیریت جهانگردی درس شناخت صنایع دستی ایران
37) مدرس دانشگاه پیام نورقم رشته مدیریت جهانگردی درس آداب سفر در اسلام
38) مدرس دانشگاه پیام نورقم رشته مدیریت جهانگردی درس شناخت صنعت گردشگری
39) مدرس دانشگاه پیام نورقم رشته مدیریت جهانگردی درس گذراندن اوقات فراغت
40) مدرس دانشگاه پیام نورقم رشته مدیریت جهانگردی درس پروژه با موضوع توسعه گردشگری مذهبی 
41) مدرس دانشگاه پیام نورقم رشته مدیریت جهانگردی درس پروژه با موضوع توسعه طبیعت گردی
42) مدرس دانشگاه پیام نورقم رشته مدیریت جهانگردی درس پروژه با موضوع قوانین  و مقررات  حمایتی گردشگری
43) مدرس دانشگاه پیام نورقم رشته مدیریت جهانگردی درس با موضوع دیدگاه فقه و تمدن اسلامی
44) مدرس دانشگاه پیام نورقم رشته مدیریت جهانگردی درس پروژه با موضوع طراح و الگوی مدیریت بازاریابی
45) مدرس دانشگاه پیام نورقم رشته مدیریت جهانگردی درس پروژه با موضوع جامعه شناسی توریسم
46) مدرس مرکز آموزش  عالی علمی و کاربردی سازمان حج و زیارت استان قم درس امور تشریفات

تالیف و ترجمه و پژوهش: 
1) مولف کتاب صنعت گردشگری در چشم اندازی جامع
2) مترجم کتاب  راهنمای جامع گردشگری استان قم 
3) مترجم و گوینده  سی دی راهنمای گردشگری استان قم و نقشه و بروشور راهنمای  گردشگری استان قم 
4) مترجم نقشه و بروشور های راهنمای  گردشگری استان قم
5) ناظر بیش از 15 طرح مطالعاتی و پزوهشی
6) مترجم کتاب  فرهنگ هفت هزار ساله قم

سوابق آموزشی :
1) مدرس دوره‌های مختلف مدیریت هتلداری، فرانت آفیس، مهمانداری، مدیریت فنی و راهنمای تور و.
2)  مدرس زبان انگلیسی سازمان کامپیوتر و زبان انگلیسی نور
3) مدرس زبان انگلیسی زبان انگلیسی  موسسات زبان  استان قم
4) مدرس هتلداری 
5) آموزش زبان انگلیسی از مقدماتی تا پیشرفته (10 سال)
6) معاون و مدرس زبان انگلیسی  مجتمع آموزشی غیر انتفاعی نیکان
7)راهنمای تورهای ورودی از کشورهای مختلف
8)عضو هیئت داوران المپیاد ملی فنی و حرفه ای دررشته  گردشگری وهتلداری 
9)آموزش مهمانداری و تشریفات ویژه پرسنل پذیرایی استانداری، فرمانداری و بخشداری‌های استان قم
10)برگزاری دوره‌های فرانت آفیس، آشپزی، مهمانداری، در استان بوشهر
11)برگزاری‌دوره‌های‌آموزش مهمانداری‌و مدیریت رستوران برای‌کلیه مدیران‌و پرسنل رستوران‌های استان قم 
12)برگزاری بیش از  70دوره آموزشی هتلداری، جهانگردی و هواپیمایی در استان قم 
13) آموزش مهمانداری و تشریفات ویژه پرسنل پذیرایی شهرداری  قم
14) آموزش مهمانداری و تشریفات ویژه پرسنل پذیرایی بانک تجارت استان قم

سوابق اجرایی در سازمان:
1) معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان قم
2) مدیریت ومترجم و مدرس زبان تخصصی هتلداری و توریسم سازمان ایرانگردی و جهانگردی
3) کارشناس و عامل تطبیق استاندارد سازی خدمات هتلها و تأسیسات گردشگری
4) کارشناس برنامه ملی گردشگری سازمان ایرانگردی و جهانگردی استان قم
5) کارشناس مسئول امور هتلها، مجتمع‌های توریستی تفریحی و شرکتهای خدمات مسافرتی و جهانگردی استان
6) مدرس زبان تخصصی هتلداری و توریسم سازمان ایرانگردی و جهانگردی استان قم
7) عضو وکارشناس کارگروه گردشگری و میراث فرهنگی استان قم 
8) کارشناس طرح جامع مطالعات گردشگری استان  قم
9) کارشناس روستاهای هدف گردشگری گردشگری استان  قم
10) کارشناس مناطق نمونه گردشگری استان  قم
11) کارشناس و عامل تطبیق استاندارد سازی خدمات هتلها و تأسیسات گردشگری / کارشناس برنامه ملی گردشگری سازمان ایرانگردی و جهانگردی / مدرس زبان تخصصی هتلداری و توریسم سازمان ایرانگردی و جهانگردی /کارشناس طرح جامع مطالعات گردشگری استان قم /کارشناس گردشگری
12) مسوول کمیته گردشگری روستایی و عشایری وسازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان قم
13) دبیر وعضو  کمیته فنی دفاتر خدمات مسافرتی جهانگردی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان 
14) دبیر و عضو کمیته فنی درجه بندی سازمان میراث فرهنگی  صنایع دستی و گردشگری استان قم
15) دبیر و عضو کمیته فنی نرخ گذاری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی  و گردشگری استان قم
16) رئیس کمیته تخصصی امور گردشگری صنایع دستی وحفظ و احیاء نظام پیشنهادات سازمان
17) کارشناس مسئول کارگروه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری  استان قم 
18) مسوول آموزش خدمات جهانگردی و هتلداری استان قم
19) رئیس کمیته تخصصی امور گردشگری صنایع دستی وحفظ و احیاء نظام پیشنهادات سازمان
20) کارشناس مسئول امور هتلها، مجتمع‌های توریستی تفریحی و شرکتهای خدمات مسافرتی و جهانگردی استان
21) مسوول کمیته طبیعت گردی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان قم
22) دبیر ستاد تسهیلات سفرهای  سازمان استان قم  در سال 1388
23) قائم مقام ستاد تسهیلات سفرهای اداره کل  میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان در نوروز 1390 
24) قائم مقام ستاد تسهیلات سفرهای   اداره کل  میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان در نوروز 1391
دوره های آموزشی گذرانده شده:
1) کارشناسی ارشد مدیریت هتلداری و توریسم
2) لیسانس مترجمی زبان انگلیسی
3) دوره مربیگری هتلداری (فرانت افیس)
4) دوره مربیگری هتلداری (housekeeping)
5) دوره مربیگری توریسم (راهنمای تور  و مدیریت فنی )
6) دوره مربیگری هتلداری (تشریفات)
7) دارنده گواهینامه‌های مدیریت هتلداری
8) دارنده گواهینامه‌های مدیریت فرانت‌آفیس
9) دارنده گواهینامه‌های مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی 
10) دارنده گواهینامه‌های راهنمای تور 
11) مدیریت فنی صدور بلیط هواپیمایی ازسازمان هواپیمایی کشوری
12) دوره کارشناسی  ارزیاب عامل  تطبیق استاندارد سازی خدمات هتلها و تأسیسات گردشگری
13) دوره های ICDL
14) دوره کارشناسی عامل تطبیق استاندارد سازی خدمات هتلها و تأسیسات گردشگری
15) دوره طبیعت گردی  توسط  کمیته ملی طبیعت گردی کشور
16) دوره آموزشی مدیریت بازاریابی
17) دوره آموزشی مدیریت و برنامه ریزی گردشگری و..

لوح‌های تقدیر دریافت شده:
1) لوح تقدیر از از ریاست محترم سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور
2) لوح سپاس  از معاون محترم ریس جمهور و ریاست سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور سال 1391
3) لوح تقدیر از استاندار محترم قم و ریاست ستاد تسهیلات سفرهای استان قم 
4) لوح سپاس ازمعاون  برنامه ریزی استاندارقم مترجم همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری با حضور سفرای خارجی
5) لوح تقدیر و تشکر از فرماندار محترم قم و دبیر ستاد تسهیلات سفرهای استان قم
6) لوح تقدیر از ریاست دانشکده شهید محلاتی سپاه پاسداران قم (2بار)
7) لوح تقدیر از ریاست مرکز آموزش عالی علمی و کاربردی شهید محلاتی
8) لوح تقدیر از ریاست مرکز آموزش عالی علمی و کاربردی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری قم (2بار)
9) لوح تقدیر از سوی مشاور استاندار و مدیر کل دفتر هماهنگی اموراقتصادی استانداری
10) لوح تقدیر از فرماندار محترم قم (2بار)
11) لوح تقدیر از فرماندار وقت قم به مناسبت ستاد تسهیلات نوروزی 
12) لوح تقدیر از مدیر کل وقت محترم میراث فرهنگی و گردشگری 
13) لوح تقدیر از ریاست وقت سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان قم
14) لوح تقدیر از مدیرکل وقت سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان قم
15) لوح تقدیر از مدیرکل وقت سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان قم  سال 1390
16) لوح تقدیر از مدیرکل وقت سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان قم  سال 1391
17) لوح تقدیر از مدیریت محترم سازمان ایرانگردی و جهانگردی سابق استان قم
18) لوح تقدیر از ریاست وقت سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان
19) لوح تقدیر از ریاست محترم سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان
20) لوح تقدیر از ریاست محترم سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان لرستان 
21) لوح تقدیراز مدیرکل محترم سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان قم برای برگزاری  همایش مدیریت گردشگری استاندارد بهداشت وکنترل کیفیت مواد غذایی با مشارکت سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان قم / دانشگاه علوم پزشکی استان/ اداره کل استاندارد و جوامع صنفی گردشگری استان (دبیر همایش)
22) لوح تقدیراز مدیرکل محترم سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان قم برای برگزاری  همایش مدیریت گردشگری استاندارد بهداشت وکنترل کیفیت مواد غذایی با مشارکت سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان قم / دانشگاه علوم پزشکی استان/ اداره کل استاندارد و جوامع صنفی گردشگری استان (استاد همایش)
23) لوح تقدیر از ریاست محترم دانشگاه پیام نور قم
24) لوح تقدیر از ریاست محترم دانشگاه علمی و کاربردی استان قم سال 1391
25) لوح تقدیر از ریاست محترم دانشگاه علمی و کاربردی  واحد فرهنگ و هنر استان قم سال 1391 و...

سوابق مترجمی کنفرانسها  و همایشهای بین المللی:  
1) مترجم و مسئول تشریفات هیئت عالی رتبه هندی در سفر به استان قم 
2)مترجم هیئت عالی رتبه نخست‌وزیری مالزی در دیدار با استاندار وقت قم 
3)مترجم همایشها و مسئول تشریفات هیئت اعزامی به مالزی به ریاست استاندار وقت قم
5)مترجم همزمان استاندار وقت قم در دیدار سفیر کشور ترکیه تیرماه 1389
6)مترجم همزمان استاندار قم در دیداربا سفیر کشور عمان تیرماه 1389
7)مترجم آقای دکتر ریدر کارشناس ارشد سازمان جهانی جهانگردی  و مجری تهیه مطالعات برنامه ملی گردشگری ایران با مسولین قم
8)مترجم وزیر فرهنگ و جهانگردی مالزی در سفر به استان قم                   
9)مترجم هیئت سرمایه‌گذاری مالزیایی برای ساخت نیروگاه برق و مجتمع‌های مسکونی در استان قم 
10)مترجم استاندار محترم قم در دیدار با سفیر هندوستان در استان قم 
11) مترجم استاندار قم وهیت همراه در بازدید و دیدار از کشور مالزی سال 1390
12) مترجم استاندار قم درهمایش سرمایه گذاری ویژه سفرای خارجی دراستان قم 1389
13) مترجم استاندار قم در دیدار  باوزیر امور خارجه کشور سنگاپور در سفر به استان قم
14) مترجم فرماندار وقت قم در دیدار مدیر کل دفتر مطالعات وزارت خارجه کشور زیمبابوه
15) مترجم استاندار قم وهیت همراه درسفر به کشورترکیه  دردیدار با استاندار و مسئولین استان قونیه 
16) مترجم  استاندار قم و هیت اعزامی به سنگاپور و شرکت در کنفرانس بین المللی توسعه شهری سنگاپور 
17 ) مترجم  استاندار قم و هیت اعزامی به سنگاپور در دیدار با وزیر امور خارجه و  وزیر صنایع سنگاپور

سوابق فعالیتهای فرهنگی مذهبی  اجتماعی
1)عضو کمیته ملی موزه‌های ایران
2)عضو کانون ایرانگردان و جهانگردان جوان
3)دبیر و استاد همایش مدیریت گردشگری استاندارد بهداشت وکنترل کیفیت مواد غذایی با مشارکت سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان قم / دانشگاه علوم پزشکی استان/ اداره کل استاندارد و جوامع صنفی گردشگری استان و...
4) عضو وبسیجی فعال پایگاه  سردار شهید کاظمی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان قم
5) عضو شورای پایگاه  بسیج سردار شهید کاظمی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان قم
6) عضو شورای امر به معرو ف و نهی از منکر  سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان قم دارای حکم از ستاد ا حیا امر به معرو ف و نهی از منکر  استان قم
7) عضو بسیج اساتید دانشگاه

سوابق برگزاری همایش
1)استاد  و دبیرهمایش مدیریت گردشگری استاندارد بهداشت وکنترل کیفیت مواد غذایی با مشارکت سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان قم / دانشگاه علوم پزشکی استان/ اداره کل استاندارد و جوامع صنفی گردشگری استان و...
2)مدرس  همایش مدیران  هتلهای استان قم سال 1389
3)مدرس  همایش مدیران مهمانپذیران استان قم سال 1389
4)مدرس  همایش مدیران مجتمع های گردشگری استان قم سال 1389
5)مدرس  همایش راهنمایان نوروزی  استان قم  در سال  1388
6) مدرس  همایش راهنمایان نوروزی  استان قم  در سال  1389
7) مدرس  همایش راهنمایان نوروزی  استان قم  در سال  1390 
8) مدرس  همایش  آداب معاشرت فنون مذاکره ویزه مدیران  مهمانپذیران استان قم سال 1390 و...
9)داور المپیاد ملی هتلداری و گردشگری سازمان فنی و حرفه ای کشور

پروژه تحقیقاتی طرح جامع مطالعات گردشگری استان قم، کارشناس و ناظر پروژه طرح جامع مطالعات گردشگری استان قم
پروژه تحقیقاتی طرح جامع مطالعات گردشگری منطقه نمونه گردشگری کهک استان قم، کارشناس و ناظر پروژه طرح جامع مطالعات گردشگری منطقه نمونه گردشگری کهک استان قم
پروژه تحقیقاتی طرح جامع مطالعات گردشگری منطقه نمونه گردشگری قاهان استان قم، کارشناس و ناظر پروژه طرح جامع مطالعات گردشگری منطقه نمونه گردشگری قاهان استان قم
پروژه تحقیقاتی ر پروژه طرح جامع مطالعات گردشگری منطقه نمونه گردشگری پلنگ دره استان قم، کارشناس و ناظر پروژه طرح جامع مطالعات گردشگری منطقه نمونه گردشگری پلنگ دره استان قم
ترجمه کتاب نرم افزار جامع گردشگری سه زبانه استان قم، نرم افزار جامع گردشگری سه زبانه استان قم
پروژه تحقیقاتی طرح جامع مطالعات گردشگری منطقه نمونه گردشگری جمکران استان قم، کارشناس و ناظر پروژه طرح جامع مطالعات گردشگری منطقه نمونه گردشگری جمکران استان قم
پروژه تحقیقاتیر پروژه طرح جامع مطالعات گردشگری منطقه نمونه گردشگری پلنگ دره استان قم، کارشناس و ناظر پروژه طرح جامع مطالعات گردشگری منطقه نمونه گردشگری خلجستان استان قم
ترجمه کتاب راهنمای گردشگری استان قم، مترجم و پژوهشگر
پروژه تحقیقاتی طرح جامع مطالعات گردشگری منطقه نمونه گردشگری کاروانسرای دیرگچین استان قم، کارشناس و ناظر پروژه طرح جامع مطالعات گردشگری منطقه نمونه گردشگری کاروانسرای دیرگچین استان قم
پروژه تحقیقاتی پروژه طرح جامع مطالعات روستای هدف گردشگری قلعه چم قم، کارشناس و ناظر پروژه طرح جامع مطالعات روستای هدف گردشگری قلعه چم قم
پروژه تحقیقاتی کارشناس و ناظر پروژه طرح جامع مطالعات روستای هدف گردشگریمحمد اباد کاج قم، کارشناس و ناظر پروژه طرح جامع مطالعات روستای هدف گردشگریمحمد اباد کاج قم
پروژه تحقیقاتی کارشناس و ناظر پروژه طرح جامع مطالعات روستای هدف گردشگری قاهان قم، کارشناس و ناظر پروژه طرح جامع مطالعات روستای هدف گردشگری قاهان قم
پروژه تحقیقاتی کارشناس و ناظر پروژه طرح جامع مطالعات روستای هدف گردشگری بنابر قم، کارشناس و ناظر پروژه طرح جامع مطالعات روستای هدف گردشگری بنابر قم
پروژه تحقیقاتی پروژه طرح جامع مطالعات روستای هدف گردشگری دستگرد قم، کارشناس و ناظر پروژه طرح جامع مطالعات روستای هدف گردشگری دستگرد قم
پروژه تحقیقاتی پروژه طرحهای جامع مطالعات روستاهایی هدف گردشگری وشنوه/کرمجگان/گیو/ طینوج/ قم، کارشناس و ناظر پروژه طرحهای جامع مطالعات روستاهایی هدف گردشگری وشنوه/کرمجگان/گیو/ طینوج/ قم
ترجمه کتاب ترجمه نرم افزار راهنمای گردشگری استان قم، مترجم و پژوهشگر
پروژه تحقیقاتی پایان نامه توسعه گردشگری مذهبی ، استاد راهنما دانشگاه پیام نور قم
پروژه تحقیقاتی پایان نامه توسعه طبیعت گردی، استاد راهنما دانشگاه پیام نور قم
پروژه تحقیقاتی پایان نامه قوانین  و مقررات  حمایتی گردشگری، استاد راهنما دانشگاه پیام نور قم
پروژه تحقیقاتی پایان نامه گردشگری از دیدگاه فقه و تمدن اسلامی، استاد راهنما دانشگاه پیام نور قم
ترجمه کتاب ترجمه نرم افزار راهنمای گردشگری استان قم، مترجم و پژوهشگر
پروژه تحقیقاتی پایان نامه توسعه گردشگری مذهبی ، استاد راهنما دانشگاه پیام نور قم
پروژه تحقیقاتی پایان نامه توسعه طبیعت گردی، استاد راهنما دانشگاه پیام نور قم
پروژه تحقیقاتی پایان نامه قوانین  و مقررات  حمایتی گردشگری، استاد راهنما دانشگاه پیام نور قم

توسط : Admin1  در تاریخ : 23-09-1394, 21:42   بازدیدها : 2337   
بازدید کننده گرامی ، بنظر می رسد شما عضو سایت نیستید
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید .